Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Raniberl Max 10 tabletek

Raniberl Max 10 tabletek

Ranitidinum

 5,65 zł
Dostępność: towar dostępny
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

op
Działanie:Ra­ni­ty­dy­na jest kom­pe­ty­cyj­nym an­ta­go­ni­stą re­cep­to­rów hi­sta­mi­no­wych H2. Ha­mu­je wy­dzie­la­nie kwasu sol­ne­go w żo­łąd­ku, za­rów­no pod­sta­wo­we, jak i sty­mu­lo­wa­ne, zmniej­sza za­war­tość kwasu, w mniej­szym stop­niu zmniej­sza wy­dzie­la­nie pep­sy­ny oraz ob­ję­tość soku żo­łąd­ko­we­go. Ra­ni­ty­dy­na ma długi czas dzia­ła­nia; po­je­dyn­cza dawka 150 mg ha­mu­je wy­dzie­la­nie kwasu sol­ne­go przez 12 h.
Opakowanie:10 tabletek
Wskazania:Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga,
niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania:Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na
chlorowodorek ranitydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie:Jeśli do­le­gli­wo­ści wy­stą­pią w trak­cie dnia lub nocy, na­le­ży przy­jąć 1 tabl. powl. Dla więk­szo­ści pa­cjen­tów 1 tabl. powl./dobę jest wy­star­cza­ją­ca. Jed­nak, mak­sy­mal­nie w ciągu 24 h można przy­jąć 2 tabl. powl. (jedną rano i drugą wie­czo­rem). Tabl. powl. na­le­ży po­ły­kać w ca­ło­ści po­pi­ja­jąc od­po­wied­nią ilo­ścią płynu (np. szklan­ką wody). Dawka może być przyj­mo­wa­na nie­za­leż­nie od po­sił­ku. Jeśli do­le­gli­wo­ści utrzy­mu­ją się lub na­si­lą się po 14 dniach le­cze­nia, pa­cjent po­wi­nien nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem lub far­ma­ceu­tą. Daw­ko­wa­nie u pa­cjen­tów z za­bu­rze­nia­mi czyn­no­ści nerek: u pa­cjen­tów ze znacz­ną nie­wy­dol­no­ścią nerek (kli­rens kre­aty­ni­ny mniej­szy niż 50 ml/min) może wy­stą­pić na­gro­ma­dze­nie ra­ni­ty­dy­ny, co może pro­wa­dzić do zwięk­sze­nia jej stę­że­nia w su­ro­wi­cy krwi. Za­le­ca się, aby pa­cjent ocze­ku­ją­cy na po­ra­dę le­ka­rza nie przyj­mo­wał wię­cej niż 1 tabl. powl. w ciągu 24 h. Pre­pa­rat nie jest od­po­wied­ni dla pa­cjen­tów z cięż­ki­mi za­bu­rze­nia­mi nerek (kli­rens kre­aty­ni­ny mniej­szy niż 10 ml/min). Dzie­ci: nie za­le­ca się sto­so­wa­nia pro­duk­tu lecz­ni­cze­go u dzie­ci w wieku po­ni­żej 16 lat.
Skład:1 tabl. powl. za­wie­ra 167 mg chlo­ro­wo­dor­ku ra­ni­ty­dy­ny (co od­po­wia­da 150 mg ra­ni­ty­dy­ny).

Ciąża:Ra­ni­ty­dy­na prze­ni­ka przez ba­rie­rę ło­ży­sko­wą. Ra­ni­ty­dy­nę na­le­ży sto­so­wać u ko­biet w ciąży tylko w przy­pad­ku zde­cy­do­wa­nej ko­niecz­no­ści. Ra­ni­ty­dy­na prze­ni­ka do mleka ko­bie­ce­go. Ra­ni­ty­dy­nę na­le­ży sto­so­wać u ko­biet kar­mią­cych pier­sią tylko w przy­pad­ku zde­cy­do­wa­nej ko­niecz­no­ści.

Użytkownicy, którzy kupili ten produkt kupili również: 
Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl