Liczniki wskazują kwotę jaka brakuję Ci do otrzmania darmowej dostawy!!! Jezeli nie chcesz płacić za wysyłkę dołóż do koszyka produkty za minimum taką kwotę jak na liczniku!!! DARMOWA DOSTAWA Pocztą Polską od 99zł, a kurierem DPD od 159zł!!!
Kurier DPD  159,00 zł
Odbiór w punkcie  99,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Raniberl Max 10 tabletek

Raniberl Max 10 tabletek

Ranitidinum

 5,69 zł
Dostępność: towar dostępny
Kurier DPD  159,00 zł
Odbiór w punkcie  99,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

op

Produkt w kategoriach

Działanie:Ra­ni­ty­dy­na jest kom­pe­ty­cyj­nym an­ta­go­ni­stą re­cep­to­rów hi­sta­mi­no­wych H2. Ha­mu­je wy­dzie­la­nie kwasu sol­ne­go w żo­łąd­ku, za­rów­no pod­sta­wo­we, jak i sty­mu­lo­wa­ne, zmniej­sza za­war­tość kwasu, w mniej­szym stop­niu zmniej­sza wy­dzie­la­nie pep­sy­ny oraz ob­ję­tość soku żo­łąd­ko­we­go. Ra­ni­ty­dy­na ma długi czas dzia­ła­nia; po­je­dyn­cza dawka 150 mg ha­mu­je wy­dzie­la­nie kwasu sol­ne­go przez 12 h.
Opakowanie:10 tabletek
Wskazania:Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga,
niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania:Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na
chlorowodorek ranitydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie:Jeśli do­le­gli­wo­ści wy­stą­pią w trak­cie dnia lub nocy, na­le­ży przy­jąć 1 tabl. powl. Dla więk­szo­ści pa­cjen­tów 1 tabl. powl./dobę jest wy­star­cza­ją­ca. Jed­nak, mak­sy­mal­nie w ciągu 24 h można przy­jąć 2 tabl. powl. (jedną rano i drugą wie­czo­rem). Tabl. powl. na­le­ży po­ły­kać w ca­ło­ści po­pi­ja­jąc od­po­wied­nią ilo­ścią płynu (np. szklan­ką wody). Dawka może być przyj­mo­wa­na nie­za­leż­nie od po­sił­ku. Jeśli do­le­gli­wo­ści utrzy­mu­ją się lub na­si­lą się po 14 dniach le­cze­nia, pa­cjent po­wi­nien nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem lub far­ma­ceu­tą. Daw­ko­wa­nie u pa­cjen­tów z za­bu­rze­nia­mi czyn­no­ści nerek: u pa­cjen­tów ze znacz­ną nie­wy­dol­no­ścią nerek (kli­rens kre­aty­ni­ny mniej­szy niż 50 ml/min) może wy­stą­pić na­gro­ma­dze­nie ra­ni­ty­dy­ny, co może pro­wa­dzić do zwięk­sze­nia jej stę­że­nia w su­ro­wi­cy krwi. Za­le­ca się, aby pa­cjent ocze­ku­ją­cy na po­ra­dę le­ka­rza nie przyj­mo­wał wię­cej niż 1 tabl. powl. w ciągu 24 h. Pre­pa­rat nie jest od­po­wied­ni dla pa­cjen­tów z cięż­ki­mi za­bu­rze­nia­mi nerek (kli­rens kre­aty­ni­ny mniej­szy niż 10 ml/min). Dzie­ci: nie za­le­ca się sto­so­wa­nia pro­duk­tu lecz­ni­cze­go u dzie­ci w wieku po­ni­żej 16 lat.
Skład:1 tabl. powl. za­wie­ra 167 mg chlo­ro­wo­dor­ku ra­ni­ty­dy­ny (co od­po­wia­da 150 mg ra­ni­ty­dy­ny).

Ciąża:Ra­ni­ty­dy­na prze­ni­ka przez ba­rie­rę ło­ży­sko­wą. Ra­ni­ty­dy­nę na­le­ży sto­so­wać u ko­biet w ciąży tylko w przy­pad­ku zde­cy­do­wa­nej ko­niecz­no­ści. Ra­ni­ty­dy­na prze­ni­ka do mleka ko­bie­ce­go. Ra­ni­ty­dy­nę na­le­ży sto­so­wać u ko­biet kar­mią­cych pier­sią tylko w przy­pad­ku zde­cy­do­wa­nej ko­niecz­no­ści.

Produkt: Raniberl Max 10 tabletek

Użytkownicy, którzy kupili Raniberl Max 10 tabletek, kupili również: