Liczniki wskazują kwotę jaka brakuję Ci do otrzmania darmowej dostawy!!! Jezeli chcesz nie płacić za wysyłkę dołóż do koszyka produkty za minimum taką kwotę jak na liczniku!!! DARMOWA DOSTAWA Pocztą Polską od 89zł, a kurierem DPD od 199zł!!!
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Vitaminum A + E (12 000j.m. + 70mg) 30 kapsułek Hasco

Vitaminum A + E (12 000j.m. + 70mg) 30 kapsułek Hasco

Retinoli ac.int-rac-alfa,Tocopheroli ac.

 4,89 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Pro­dukt lecz­ni­czy sto­so­wa­ny wspo­ma­ga­ją­co w ge­ria­trii, oku­li­sty­ce (np. w przy­pad­kach kse­ro­ftal­mii, śle­po­ty zmierz­cho­wej), miaż­dży­cy, za­bu­rze­niach czyn­no­ści mę­skich gru­czo­łów płcio­wych, za­bu­rze­niach okre­su po­kwi­ta­nia oraz w nad­mier­nym ro­go­wa­ce­niu na­skór­ka.
Opakowanie:30 kapsułek
Przeciwwskazania:Nad­wraż­li­wość na sub­stan­cje czyn­ne (wi­ta­mi­nę A lub E) albo na po­zo­sta­łe skład­ni­ki pre­pa­ra­tu; ciąża; ze­spo­ły złego wchła­nia­nia; hi­per­wi­ta­mi­no­za A lub E; cięż­kie nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze; ja­skra; mia­ste­nia; nie­do­bór wi­ta­mi­ny K.
Dawkowanie:Pro­dukt lecz­ni­czy prze­zna­czo­ny do sto­so­wa­nia do­ust­ne­go. O ile le­karz nie za­le­ci ina­czej, zwy­kle sto­su­je się 1-2 kaps./dobę (dawka 12 000 j.m/70 mg).
Skład:1 kapsułka miękka zawiera 12 000 j.m. Retinoli palmitas (retynolu palmitynianu) i
70 mg int-rac-α--Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu).
Środki ostrożności:Szcze­gól­ną ostroż­ność na­le­ży za­cho­wać u pa­cjen­tów: z cho­ro­ba­mi wą­tro­by (mar­skość, wi­ru­so­we za­pa­le­nie wą­tro­by), co wy­ma­ga sto­so­wa­nia od­po­wied­nio niż­szych dawek; przyj­mu­ją­cych jed­no­cze­śnie do­ust­ne leki prze­ciw­za­krze­po­we lub es­tro­ge­ny, np. do­ust­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne; przyj­mu­ją­cych inne leki za­wie­ra­ją­ce wi­ta­mi­nę A, ze wzglę­du na moż­li­wość przedaw­ko­wa­nia. Ko­bie­ty w wieku roz­rod­czym po­win­ny sto­so­wać sku­tecz­ną an­ty­kon­cep­cję pod­czas przyj­mo­wa­nia pre­pa­ra­tu. Wchła­nia­nie wi­ta­mi­ny A jest ob­ni­żo­ne w przy­pad­ku za­bu­rze­nia wchła­nia­nia tłusz­czów oraz ni­skiej po­da­ży biał­ka. Pre­pa­rat nie ma wpły­wu na zdol­ność pro­wa­dze­nia po­jaz­dów me­cha­nicz­nych i ob­słu­gi­wa­nia urzą­dzeń me­cha­nicz­nych w ruchu.
Ciąża:Pro­duk­tu lecz­ni­cze­go nie wolno sto­so­wać w okre­sie ciąży. Przyj­mo­wa­nie zwięk­szo­nej ilo­ści wi­ta­mi­ny A może być nie­bez­piecz­ne dla płodu. Wi­ta­mi­na A prze­ni­ka do mleka ko­bie­ce­go, co może pro­wa­dzić do przedaw­ko­wa­nia u dziec­ka. Przyj­mo­wa­nie zwięk­szo­nej ilo­ści wi­ta­mi­ny A może być nie­bez­piecz­ne dla dziec­ka. Po­da­wa­nie du­żych dawek wi­ta­mi­ny E pod­czas ciąży i lak­ta­cji nie jest wska­za­ne z po­wo­du braku da­nych na temat bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nia.

Niepożądane:Wi­ta­mi­ny A i E po­da­wa­ne w daw­kach zgod­nych z za­po­trze­bo­wa­niem są na ogół do­brze to­le­ro­wa­ne i ich przyj­mo­wa­nie nie wiąże się z istot­nym ry­zy­kiem wy­stą­pie­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych. Ob­ja­wy dzia­łań nie­po­żą­da­nych zwią­za­ne są z przedaw­ko­wa­niem pre­pa­ra­tu.


Inne produkty kategorii...