• Zaloguj się
  • Załóż konto
  • Przechowalnia (0)
  •  
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Vitaminum A + E (12 000j.m. + 70mg) 30 kapsułek Hasco

Vitaminum A + E (12 000j.m. + 70mg) 30 kapsułek Hasco

Retinoli ac.int-rac-alfa,Tocopheroli ac.

 4,89 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Pro­dukt lecz­ni­czy sto­so­wa­ny wspo­ma­ga­ją­co w ge­ria­trii, oku­li­sty­ce (np. w przy­pad­kach kse­ro­ftal­mii, śle­po­ty zmierz­cho­wej), miaż­dży­cy, za­bu­rze­niach czyn­no­ści mę­skich gru­czo­łów płcio­wych, za­bu­rze­niach okre­su po­kwi­ta­nia oraz w nad­mier­nym ro­go­wa­ce­niu na­skór­ka.
Opakowanie:30 kapsułek
Przeciwwskazania:Nad­wraż­li­wość na sub­stan­cje czyn­ne (wi­ta­mi­nę A lub E) albo na po­zo­sta­łe skład­ni­ki pre­pa­ra­tu; ciąża; ze­spo­ły złego wchła­nia­nia; hi­per­wi­ta­mi­no­za A lub E; cięż­kie nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze; ja­skra; mia­ste­nia; nie­do­bór wi­ta­mi­ny K.
Dawkowanie:Pro­dukt lecz­ni­czy prze­zna­czo­ny do sto­so­wa­nia do­ust­ne­go. O ile le­karz nie za­le­ci ina­czej, zwy­kle sto­su­je się 1-2 kaps./dobę (dawka 12 000 j.m/70 mg).
Skład:1 kapsułka miękka zawiera 12 000 j.m. Retinoli palmitas (retynolu palmitynianu) i
70 mg int-rac-α--Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu).
Środki ostrożności:Szcze­gól­ną ostroż­ność na­le­ży za­cho­wać u pa­cjen­tów: z cho­ro­ba­mi wą­tro­by (mar­skość, wi­ru­so­we za­pa­le­nie wą­tro­by), co wy­ma­ga sto­so­wa­nia od­po­wied­nio niż­szych dawek; przyj­mu­ją­cych jed­no­cze­śnie do­ust­ne leki prze­ciw­za­krze­po­we lub es­tro­ge­ny, np. do­ust­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne; przyj­mu­ją­cych inne leki za­wie­ra­ją­ce wi­ta­mi­nę A, ze wzglę­du na moż­li­wość przedaw­ko­wa­nia. Ko­bie­ty w wieku roz­rod­czym po­win­ny sto­so­wać sku­tecz­ną an­ty­kon­cep­cję pod­czas przyj­mo­wa­nia pre­pa­ra­tu. Wchła­nia­nie wi­ta­mi­ny A jest ob­ni­żo­ne w przy­pad­ku za­bu­rze­nia wchła­nia­nia tłusz­czów oraz ni­skiej po­da­ży biał­ka. Pre­pa­rat nie ma wpły­wu na zdol­ność pro­wa­dze­nia po­jaz­dów me­cha­nicz­nych i ob­słu­gi­wa­nia urzą­dzeń me­cha­nicz­nych w ruchu.
Ciąża:Pro­duk­tu lecz­ni­cze­go nie wolno sto­so­wać w okre­sie ciąży. Przyj­mo­wa­nie zwięk­szo­nej ilo­ści wi­ta­mi­ny A może być nie­bez­piecz­ne dla płodu. Wi­ta­mi­na A prze­ni­ka do mleka ko­bie­ce­go, co może pro­wa­dzić do przedaw­ko­wa­nia u dziec­ka. Przyj­mo­wa­nie zwięk­szo­nej ilo­ści wi­ta­mi­ny A może być nie­bez­piecz­ne dla dziec­ka. Po­da­wa­nie du­żych dawek wi­ta­mi­ny E pod­czas ciąży i lak­ta­cji nie jest wska­za­ne z po­wo­du braku da­nych na temat bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nia.

Niepożądane:Wi­ta­mi­ny A i E po­da­wa­ne w daw­kach zgod­nych z za­po­trze­bo­wa­niem są na ogół do­brze to­le­ro­wa­ne i ich przyj­mo­wa­nie nie wiąże się z istot­nym ry­zy­kiem wy­stą­pie­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych. Ob­ja­wy dzia­łań nie­po­żą­da­nych zwią­za­ne są z przedaw­ko­wa­niem pre­pa­ra­tu.


Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl