Liczniki wskazują kwotę jaka brakuję Ci do otrzmania darmowej dostawy!!! Jezeli chcesz nie płacić za wysyłkę dołóż do koszyka produkty za minimum taką kwotę jak na liczniku!!! DARMOWA DOSTAWA Pocztą Polską od 89zł, a kurierem DPD od 199zł!!!
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Vitaminum E 400mg 30 kapsułek Hasco

Vitaminum E 400mg 30 kapsułek Hasco

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

 8,99 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Wi­ta­mi­na E jest jed­nym z nie­zbęd­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Razem z ka­ta­la­zą dys­mu­ta­zą nad­tlen­ko­wą, pe­rok­sy­da­zą glu­ta­tio­no­wą oraz se­le­nem wcho­dzi w skład sys­te­mu za­bez­pie­cza­ją­ce­go ko­mór­kę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków tle­no­wych. Chro­ni wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we w bło­nach i in­nych struk­tu­rach ko­mór­ki, sta­bi­li­zu­je błony ko­mó­rek i or­ga­nel­li ko­mór­ko­wych, za­po­bie­ga he­mo­li­zie czer­wo­nych krwi­nek. Ochro­na przed uszko­dze­niem przez rod­ni­ki tle­no­we wy­da­je się istot­na w roz­wo­ju i czyn­no­ści ukła­du ner­wo­we­go oraz mię­śnio­we­go. Wi­ta­mi­na E może także dzia­łać jako ko­fak­tor w nie­któ­rych ukła­dach en­zy­ma­tycz­nych. Bie­rze udział w utle­nia­niu glu­ko­zy i gli­ko­ge­no­li­zie. Uczest­ni­czy w prze­mia­nach li­pi­dów: pro­sta­glan­dyn i cho­le­ste­ro­lu. Ba­da­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne wska­zu­ją na zwią­zek po­mię­dzy dzien­ną po­da­żą wi­ta­mi­ny E, a za­gro­że­niem cho­ro­bą nie­do­krwien­ną serca, miaż­dży­cą i in­ny­mi cho­ro­ba­mi, któ­rych pa­to­ge­ne­za zwią­za­na jest ze stre­sem oksy­da­cyj­nym. Wi­ta­mi­na E ob­ni­ża ak­tyw­ność agre­ga­cyj­ną pły­tek krwi.
Opakowanie:30 kapsułek
Wskazania:le­cze­nie nie­do­bo­ru wi­ta­mi­ny E spo­wo­do­wa­ne­go nie­pra­wi­dło­wym wy­dzie­la­niem żółci, chro­nicz­nym za­pa­le­niem jelit, dłu­go­trwa­łym nie­pra­wi­dło­wym od­ży­wia­niem oraz za­kłó­ce­nia­mi prze­mia­ny ma­te­rii. Wspo­ma­ga­ją­co w miaż­dży­cy, cho­ro­bie nie­do­krwien­nej serca, pro­fi­lak­ty­ce cho­le­ste­ro­lo­wej i za­wa­ło­wej (szcze­gól­nie u osób prze­by­wa­ją­cych w ska­żo­nym śro­do­wi­sku, na­ra­żo­nych na stre­sy lub u pa­la­czy ty­to­niu), w za­krze­po­wym za­pa­le­niu żył, w chro­ma­niu prze­stan­ko­wym, w scho­rze­niach oku­li­stycz­nych (re­ti­no­pa­tia miaż­dży­co­wa i nad­ci­śnie­nio­wa). Po­nad­to w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób, któ­rych etio­lo­gia zwią­za­na jest ze stre­sem oksy­da­cyj­nym.
Przeciwwskazania:Nad­wraż­li­wość na któ­ry­kol­wiek skład­nik pre­pa­ra­tu.
Dawkowanie:Zwy­kle 1 kapsuła na dobę.
Skład:1 kapsułka miękka zawiera int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu) 400 mg
Substancje pomocnicze: olej arachidowy oczyszczony
Ciąża:Po­da­wa­nie du­żych dawek wi­ta­mi­ny E pod­czas ciąży lub lak­ta­cji nie jest wska­za­ne z po­wo­du braku da­nych na temat bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nia.

Inne produkty kategorii...