Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Vitaminum E 400mg 30 kapsułek Hasco

Vitaminum E 400mg 30 kapsułek Hasco

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

 8,99 zł
Dostępność: towar dostępny
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

op.
Działanie:Wi­ta­mi­na E jest jed­nym z nie­zbęd­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Razem z ka­ta­la­zą dys­mu­ta­zą nad­tlen­ko­wą, pe­rok­sy­da­zą glu­ta­tio­no­wą oraz se­le­nem wcho­dzi w skład sys­te­mu za­bez­pie­cza­ją­ce­go ko­mór­kę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków tle­no­wych. Chro­ni wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we w bło­nach i in­nych struk­tu­rach ko­mór­ki, sta­bi­li­zu­je błony ko­mó­rek i or­ga­nel­li ko­mór­ko­wych, za­po­bie­ga he­mo­li­zie czer­wo­nych krwi­nek. Ochro­na przed uszko­dze­niem przez rod­ni­ki tle­no­we wy­da­je się istot­na w roz­wo­ju i czyn­no­ści ukła­du ner­wo­we­go oraz mię­śnio­we­go. Wi­ta­mi­na E może także dzia­łać jako ko­fak­tor w nie­któ­rych ukła­dach en­zy­ma­tycz­nych. Bie­rze udział w utle­nia­niu glu­ko­zy i gli­ko­ge­no­li­zie. Uczest­ni­czy w prze­mia­nach li­pi­dów: pro­sta­glan­dyn i cho­le­ste­ro­lu. Ba­da­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne wska­zu­ją na zwią­zek po­mię­dzy dzien­ną po­da­żą wi­ta­mi­ny E, a za­gro­że­niem cho­ro­bą nie­do­krwien­ną serca, miaż­dży­cą i in­ny­mi cho­ro­ba­mi, któ­rych pa­to­ge­ne­za zwią­za­na jest ze stre­sem oksy­da­cyj­nym. Wi­ta­mi­na E ob­ni­ża ak­tyw­ność agre­ga­cyj­ną pły­tek krwi.
Opakowanie:30 kapsułek
Wskazania:le­cze­nie nie­do­bo­ru wi­ta­mi­ny E spo­wo­do­wa­ne­go nie­pra­wi­dło­wym wy­dzie­la­niem żółci, chro­nicz­nym za­pa­le­niem jelit, dłu­go­trwa­łym nie­pra­wi­dło­wym od­ży­wia­niem oraz za­kłó­ce­nia­mi prze­mia­ny ma­te­rii. Wspo­ma­ga­ją­co w miaż­dży­cy, cho­ro­bie nie­do­krwien­nej serca, pro­fi­lak­ty­ce cho­le­ste­ro­lo­wej i za­wa­ło­wej (szcze­gól­nie u osób prze­by­wa­ją­cych w ska­żo­nym śro­do­wi­sku, na­ra­żo­nych na stre­sy lub u pa­la­czy ty­to­niu), w za­krze­po­wym za­pa­le­niu żył, w chro­ma­niu prze­stan­ko­wym, w scho­rze­niach oku­li­stycz­nych (re­ti­no­pa­tia miaż­dży­co­wa i nad­ci­śnie­nio­wa). Po­nad­to w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób, któ­rych etio­lo­gia zwią­za­na jest ze stre­sem oksy­da­cyj­nym.
Przeciwwskazania:Nad­wraż­li­wość na któ­ry­kol­wiek skład­nik pre­pa­ra­tu.
Dawkowanie:Zwy­kle 1 kapsuła na dobę.
Skład:1 kapsułka miękka zawiera int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu) 400 mg
Substancje pomocnicze: olej arachidowy oczyszczony
Ciąża:Po­da­wa­nie du­żych dawek wi­ta­mi­ny E pod­czas ciąży lub lak­ta­cji nie jest wska­za­ne z po­wo­du braku da­nych na temat bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nia.

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl