Liczniki wskazują kwotę jaka brakuję Ci do otrzmania darmowej dostawy!!! Jezeli nie chcesz płacić za wysyłkę dołóż do koszyka produkty za minimum taką kwotę jak na liczniku!!! DARMOWA DOSTAWA Pocztą Polską od 119zł, a kurierem DPD od 199zł!!!

Do darmowej dostawy zostało  199,00 zł wybierając formę Kurier DPD

Do darmowej dostawy zostało  119,00 zł wybierając formę Odbiór w punkcie

Dexamytrex krople do oczu 5ml
Dexamytrex krople do oczu 5ml

Dexamytrex krople do oczu 5ml

 31,89 zł

Rodzaj:

Lek
Działanie:Pre­pa­rat zło­żo­ny za­wie­ra­ją­cy: an­ty­bio­tyk ami­no­gli­ko­zy­do­wy gen­ta­my­cy­nę - o dzia­ła­niu bak­te­rio­bój­czym i gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­id fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu - o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym i prze­ciw­aler­gicz­nym. Fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu wy­ka­zu­je zmien­ną, za­leż­ną od stop­nia uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki prze­ni­kal­ność do ko­mo­ry przed­niej oka. W przy­pad­ku uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki lub w sta­nach za­pal­nych jego prze­ni­kal­ność jest bar­dzo wy­so­ka. Ma­le­je stop­nio­wo wraz z go­je­niem się ro­gów­ki lub ustę­po­wa­niem stanu za­pal­ne­go.
Opakowanie:5ml
Wskazania:Za­ka­że­nia przed­nie­go od­cin­ka oka, takie jak: za­pa­le­nie worka spo­jów­ko­we­go, ro­gów­ki, za­pa­le­nie brze­gów po­wiek po­łą­czo­ne z sil­nym sta­nem za­pal­nym, za­ka­że­nia oko­ło­ope­ra­cyj­ne, za­pa­le­nia aler­gicz­ne oka.
Przeciwwskazania:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gówki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.
Dawkowanie:Kro­ple: 4-6x dzien­nie 1 kro­plę do worka spo­jów­ko­we­go. Maść: 2-3x dzien­nie oraz przed snem, wpro­wa­dza­jąc 5 mm pasek maści do za­chył­ka po­wie­ki dol­nej. Czas le­cze­nia nie po­wi­nien być dłuż­szy niż 14 dni. Na­le­ży kon­tro­lo­wać jego po­stę­py oraz spraw­dzać ci­śnie­nie we­wnątrz­gał­ko­we.
Skład:1 ml roz­two­ru za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 1 mg soli dwu­so­do­wej di­wo­do­ro­fos­fo­ra­nu dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: ce­tri­mid, jed­no­wo­do­ro­wy fos­fo­ran sodu, dwu­wo­do­ro­wy fos­fo­ran po­ta­su, dwu­siar­czyn sodu, gli­ce­rol, po­li-1-wi­ny­lo-pi­ro­li­don, me­ty­lo­hy­drok­sy­pro­py­lo­ce­lu­lo­za i sól dwu­so­do­wa EDTA. 1 g maści za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 0,3 mg dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: chlo­ro­bu­ta­nol 1 H2O 3,1 mg, al­ko­hol mi­ry­sty­lo­wy, la­no­li­na, pa­ra­fi­na, wa­ze­li­na biała, DL-α-to­ko­fe­rol, bu­ty­lo­hy­drok­sy­to­lu­ol, pal­mi­ty­nian askor­by­lu, jed­no­wo­dzian kwasu cy­try­no­we­go, mo­no­ste­ary­nian gli­ce­ro­lu, 1,2-pro­py­len gli­ko­lu.
Ciąża:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gów­ki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.
Produkt: Dexamytrex krople do oczu 5ml

- Produkty podobne dla Dexamytrex krople do oczu 5ml:

Chwilowo niedostępny
Do przechowalni Lucetam 1200mg 60tabletek
Chwilowo niedostępny
Do przechowalni Tolperis VP 50mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Do przechowalni Cavinton Forte 10mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Do przechowalni Bilokord 10mg 30 tabletek

Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 119zł .