Liczniki wskazują kwotę jaka brakuję Ci do otrzmania darmowej dostawy!!! Jezeli nie chcesz płacić za wysyłkę dołóż do koszyka produkty za minimum taką kwotę jak na liczniku!!! DARMOWA DOSTAWA Pocztą Polską od 99zł, a kurierem DPD od 159zł!!!
Kurier DPD  159,00 zł
Odbiór w punkcie  99,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Dexamytrex krople do oczu 5ml

Dexamytrex krople do oczu 5ml

Gentamicinum, Dexamethasonum

Rodzaj: Lek
 31,89 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier DPD  159,00 zł
Odbiór w punkcie  99,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Pre­pa­rat zło­żo­ny za­wie­ra­ją­cy: an­ty­bio­tyk ami­no­gli­ko­zy­do­wy gen­ta­my­cy­nę - o dzia­ła­niu bak­te­rio­bój­czym i gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­id fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu - o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym i prze­ciw­aler­gicz­nym. Fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu wy­ka­zu­je zmien­ną, za­leż­ną od stop­nia uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki prze­ni­kal­ność do ko­mo­ry przed­niej oka. W przy­pad­ku uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki lub w sta­nach za­pal­nych jego prze­ni­kal­ność jest bar­dzo wy­so­ka. Ma­le­je stop­nio­wo wraz z go­je­niem się ro­gów­ki lub ustę­po­wa­niem stanu za­pal­ne­go.
Opakowanie:5ml
Wskazania:Za­ka­że­nia przed­nie­go od­cin­ka oka, takie jak: za­pa­le­nie worka spo­jów­ko­we­go, ro­gów­ki, za­pa­le­nie brze­gów po­wiek po­łą­czo­ne z sil­nym sta­nem za­pal­nym, za­ka­że­nia oko­ło­ope­ra­cyj­ne, za­pa­le­nia aler­gicz­ne oka.
Przeciwwskazania:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gówki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.
Dawkowanie:Kro­ple: 4-6x dzien­nie 1 kro­plę do worka spo­jów­ko­we­go. Maść: 2-3x dzien­nie oraz przed snem, wpro­wa­dza­jąc 5 mm pasek maści do za­chył­ka po­wie­ki dol­nej. Czas le­cze­nia nie po­wi­nien być dłuż­szy niż 14 dni. Na­le­ży kon­tro­lo­wać jego po­stę­py oraz spraw­dzać ci­śnie­nie we­wnątrz­gał­ko­we.
Skład:1 ml roz­two­ru za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 1 mg soli dwu­so­do­wej di­wo­do­ro­fos­fo­ra­nu dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: ce­tri­mid, jed­no­wo­do­ro­wy fos­fo­ran sodu, dwu­wo­do­ro­wy fos­fo­ran po­ta­su, dwu­siar­czyn sodu, gli­ce­rol, po­li-1-wi­ny­lo-pi­ro­li­don, me­ty­lo­hy­drok­sy­pro­py­lo­ce­lu­lo­za i sól dwu­so­do­wa EDTA. 1 g maści za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 0,3 mg dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: chlo­ro­bu­ta­nol 1 H2O 3,1 mg, al­ko­hol mi­ry­sty­lo­wy, la­no­li­na, pa­ra­fi­na, wa­ze­li­na biała, DL-α-to­ko­fe­rol, bu­ty­lo­hy­drok­sy­to­lu­ol, pal­mi­ty­nian askor­by­lu, jed­no­wo­dzian kwasu cy­try­no­we­go, mo­no­ste­ary­nian gli­ce­ro­lu, 1,2-pro­py­len gli­ko­lu.
Ciąża:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gów­ki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.

Produkt: Dexamytrex krople do oczu 5ml

Produkty podobne dla Dexamytrex krople do oczu 5ml: