• Zaloguj się
  • Załóż konto
  • Przechowalnia (0)
  •  
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Dexamytrex krople do oczu 5ml

Dexamytrex krople do oczu 5ml

Gentamicinum, Dexamethasonum

 31,89 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Pre­pa­rat zło­żo­ny za­wie­ra­ją­cy: an­ty­bio­tyk ami­no­gli­ko­zy­do­wy gen­ta­my­cy­nę - o dzia­ła­niu bak­te­rio­bój­czym i gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­id fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu - o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym i prze­ciw­aler­gicz­nym. Fos­fo­ran dek­sa­me­ta­zo­nu wy­ka­zu­je zmien­ną, za­leż­ną od stop­nia uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki prze­ni­kal­ność do ko­mo­ry przed­niej oka. W przy­pad­ku uszko­dze­nia na­błon­ka ro­gów­ki lub w sta­nach za­pal­nych jego prze­ni­kal­ność jest bar­dzo wy­so­ka. Ma­le­je stop­nio­wo wraz z go­je­niem się ro­gów­ki lub ustę­po­wa­niem stanu za­pal­ne­go.
Opakowanie:5ml
Wskazania:Za­ka­że­nia przed­nie­go od­cin­ka oka, takie jak: za­pa­le­nie worka spo­jów­ko­we­go, ro­gów­ki, za­pa­le­nie brze­gów po­wiek po­łą­czo­ne z sil­nym sta­nem za­pal­nym, za­ka­że­nia oko­ło­ope­ra­cyj­ne, za­pa­le­nia aler­gicz­ne oka.
Przeciwwskazania:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gówki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.
Dawkowanie:Kro­ple: 4-6x dzien­nie 1 kro­plę do worka spo­jów­ko­we­go. Maść: 2-3x dzien­nie oraz przed snem, wpro­wa­dza­jąc 5 mm pasek maści do za­chył­ka po­wie­ki dol­nej. Czas le­cze­nia nie po­wi­nien być dłuż­szy niż 14 dni. Na­le­ży kon­tro­lo­wać jego po­stę­py oraz spraw­dzać ci­śnie­nie we­wnątrz­gał­ko­we.
Skład:1 ml roz­two­ru za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 1 mg soli dwu­so­do­wej di­wo­do­ro­fos­fo­ra­nu dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: ce­tri­mid, jed­no­wo­do­ro­wy fos­fo­ran sodu, dwu­wo­do­ro­wy fos­fo­ran po­ta­su, dwu­siar­czyn sodu, gli­ce­rol, po­li-1-wi­ny­lo-pi­ro­li­don, me­ty­lo­hy­drok­sy­pro­py­lo­ce­lu­lo­za i sól dwu­so­do­wa EDTA. 1 g maści za­wie­ra 3 mg siar­cza­nu gen­ta­my­cy­ny i 0,3 mg dek­sa­me­ta­zo­nu. Sub­stan­cje po­moc­ni­cze: chlo­ro­bu­ta­nol 1 H2O 3,1 mg, al­ko­hol mi­ry­sty­lo­wy, la­no­li­na, pa­ra­fi­na, wa­ze­li­na biała, DL-α-to­ko­fe­rol, bu­ty­lo­hy­drok­sy­to­lu­ol, pal­mi­ty­nian askor­by­lu, jed­no­wo­dzian kwasu cy­try­no­we­go, mo­no­ste­ary­nian gli­ce­ro­lu, 1,2-pro­py­len gli­ko­lu.
Ciąża:Ostre ro­pie­ją­ce cho­ro­by przed­nie­go od­cin­ka oka, po­wierzch­nio­we opryszcz­ko­we za­pa­le­nie ro­gów­ki, zra­nie­nia i owrzo­dze­nia ro­gów­ki, gruź­li­ca oka, grzy­bi­ce oka. Po­nad­to: nad­wraż­li­wość na dek­sa­me­ta­zon i gen­ta­my­cy­nę lub ja­ki­kol­wiek inny skład­nik pre­pa­ra­tu. Sto­so­wać ostroż­nie u pa­cjen­tów z ja­skrą.

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl