Do darmowej dostawy zostało  119,00 zł wybierając formę UPS POLTRAF

Do darmowej dostawy zostało  119,00 zł wybierając formę Kurier DPD

Regulamin obowiązujący do 30.04.2015

REGULAMIN APTEKI J. I L. MARCINKOWSCY SP. Z O O

funkcjonującą pod domeną

http://www.apteka-leki.pl
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Apteka – internetowa apteka J. i L. Marcinkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 784), Pasaż Ursynowski 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS-u Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000042952, NIP 9512024103, REGON: 017362796, o kapitale zakładowym 3 554500,00 zł. 

1.2. Adres do korespondencji – 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 54.

1.3. Kontakt telefoniczny w celu uzyskania wiadomości o jakości i bezpieczeństwie stosowania zakupionych produktów pod numerem telefonu +48 601 426 667 w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 14:00 – cena połączenia według stawek operatora.

1.4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną http://www.apteka-leki.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Apteki oraz zasad sprzedaży towarów przez Aptekę . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

1.5. Nazwa Serwisu www.apteka-leki.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1.6. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonej przez siebie Apteki.

1.7. Apteka prowadzi sprzedaż internetową produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków kosmetycznych, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych, medycznego sprzętu elektronicznego, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medycynie dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających zezwolenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane produkty są oryginalne, posiadają oryginalne opakowania oraz zwierają ulotkę producenta dotyczącą zakupionego produktu leczniczego.

 

2. DEFINICJE

2.1. Sprzedawca/Apteka - J. i L. Marcinkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 784), Pasaż Ursynowski 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS-u Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000042952, NIP 9512024103, REGON: 017362796, o kapitale zakładowym 3 554500,00 zł. Adres do korespondencji – 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 54, Kontakt telefoniczny: +48 601 426 667 – cena połączenia według stawek operatora. 

2.2. Serwis - prowadzona przez Sprzedawcą Apteka internetowa dostępna pod domeną http://www.apteka-leki.pl, w ramach którego prezentowane są produkty lecznicze , wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki kosmetyczne, środki higieniczne, materiały opatrunkowe, medyczny sprzęt elektroniczny, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych, środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie przeznaczone na sprzedaż.

2.3. Produkt – towar będący przedmiotem sprzedaży.

2.4. Produkt leczniczy - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. 

2.5. Sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych — jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, telefonu, telefaksu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

2.6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.

2.7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.

2.8. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód. 

2.9. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która  poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.10. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. 

2.11. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Apteki. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie Apteki. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu. 

2.12.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

2.13. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w Aptece Produktów w sposób jednorazowy.

2.14. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie Apteki.

2.15. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: http://www.apteka-leki.pl

2.16. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych. 

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu Apteki jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

4.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

4.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Apteki.

4.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), ul. Zbożowej 4. 

4.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

4.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

4.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.
 

5. WARUNKI SPRZEDAŻY

5.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

5.2. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie. 

5.3. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.

5.4. Po wyborze zaprezentowanego w Serwisie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

5.5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta.

5.6. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. 

5.7. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie ma możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem/ dalej pobraniowa) lub dokonać przelewu bankowego. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych zostaje przekierowany na serwis Payu zarządzany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.

5.8. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta. 

5.8.1. Zamówienia z wysyłką do krajów Unii Europejskiej może być złożone jedynie drogą e-mailową na adres bok@apteka-leki.pl. W treści zamówienia należy podać kod produktu (jeżeli występuje), jego nazwę, ilość, dokładny adres wysyłki oraz dane osobowe, niezbędne do wysyłki oraz adres e-mail. Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia z podaniem wartości zakupu plus koszt wysyłki (cena przeliczna jest na walutę EURO według średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego.) oraz danymi do dokonania wpłaty. Wysyłki zagraniczne realizowane tylko za przedpłatą.

5.9. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu , Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie. 

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili włożenia Produktu do Koszyka.

5.11. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

5.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa. 

5.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 5.6., 5.9., 5.8.1. oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. 

5.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

5.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, niewłaściwą interpretację ulotek informacyjnych dołączonych do produktów jak również za udostępnianie ich osobą trzecim, osobą do tego nieuprawnionym czy niepełnoletnim. 

5.17. Produkty na zamówienie – produkty lecznicze, dostępne na receptę mogą zostać zarezerwowane przez Nabywcę na stronie Apteki, Nabywca powinien odebrać lek dostępny na receptę w Aptece, o terminie kompletacji zamówionych produktów Nabywca zostanie poinformowany przez Aptekę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej do Nabywcy na adres podany przy zamówieniu. Odbiór zarezerwowanych Produktów jest możliwy w Aptekach stacjonarnych:

Pl. Jana Pawła II 2 96-060 Brzeziny ,

ul. Młynarska 1, 95-015 Głowno,

ul. Głowackiego 20, 95-040 Koluszki,

ul. Brzezińska 54, 95-040 Koluszki,

ul. Polna 13/13A, 97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa,

ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa,

ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa,

ul. Grochowska 18, 04-217 Warszawa.

Produktów leczniczych dostępnych na receptę nie wysyłamy – zawsze musi nastąpić odbiór osobisty.

5.18. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia gdy:

a) Nabywca podał w formularzu zamówienia dane budzące wątpliwość, błędne lub nie kompletne,

b) Braku dostępności produktów niezależnych od Apteki

c) produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego bądź innego odpowiedzialnego podmiotu - Apteka Informuje Nabywcę o przeszkodzie drogą e-mailową.

5.19. Zakupu w Aptece może dokonać tylko konsument w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu – Aptek nie prowadzi sprzedaży hurtowej, Nabywca może w trakcie jednego zamówienia nabyć nie więcej niż 10 opakowań danego produktów.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:

a) przy odbiorze przesyłki,

b) płatności kartami płatniczymi (np. karta kredytowa), które obsługuje Centrum Rozliczeniowe PayU

c) przelewem na konto Apteki - J.i L. Marcinkowscy Sp. z o.o, ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa, numer rachunku bankowego: 57 1240 3334 1111 0010 1238 5923

d)płatności przy odbiorze osobistym z magazynu Apteki – opcja dostępna jedynie w przypadku rezerwacji leków na receptę:

Pl. Jana Pawła II 2 96-060 Brzeziny ,

ul. Młynarska 1, 95-015 Głowno,

ul. Głowackiego 20, 95-040 Koluszki,

ul. Brzezińska 54, 95-040 Koluszki,

ul. Polna 13/13A, 97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa,

ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa,

ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa,

ul. Grochowska 18, 04-217 Warszawa,

e) płatność przy odbiorze osobistym gratis - przy odbiorze innych produktów niż produkty lecznicze dostępne na receptę – Apteka ul. Brzezińska 54, 95-040 Koluszki.

f)  płatności przy odbiorze osobistym leków na receptę można dokonać jedynie podczas odbioru osobistego w aptece. Nie ma możliwości zapłaty przelewem tradycyjnym lub przy użyciu PayU za leki wydawane z przepisu lekarza.

6.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.

6.2.1. Koszt przesyłki krajowej:

a) DPD Polska Sp.z o. o.

przesyłka kurierska do 5kg (przedpłata)- 12,75 zł brutto

b) Paczkomaty Inpost

Przesyłka do 25kg (przedpłata) – 9,49zł brutto

c) Poczta Polska S.A.

Paczka pocztowa Kurier 48 (przedpłata) - 12,50zł

Paczka pocztowa Kurier 48 (przesyłka pobraniowa) - 15zł

d) Odbiór osobisty – gratis. Możliwość odbioru osobistego w aptece pod adresem:

Apteka J. i L. Marcinkowscy Sp. z o. o.

ul. Brzezińska 54,

95-040 Koluszki

6.3.2. W przypadku dokonania jednorazowych zakupów w kwocie przewyższającej 300 zł brutto Nabywca nie ponosi kosztów przesyłki.

6.3. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, w tym kosztów ewentualnego zwrotu Produktów przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca. 

7. DOSTAWA TOWARÓW 

7.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

7.2. Czas rezerwacji zamówienia w przypadku Produktów na zamówienie wynosi do 3 dni od dnia zawarcia umowy – istnieje możliwość dłuższej rezerwacji, jak również w przypadku pytań związanych rezerwacją leku prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 601 426 667- cena połączenia według stawek operatora.

7.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.

7.4. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.

7.5. Wysyłka Produktów odbywa się pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

7.5.1. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej zamówienie jest wysyłane po potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę na adres bok@apteka-leki.pl i po dokonaniu pełnej wpłaty za zakupione produkty oraz za  rzesyłkę. W przypadku niedokonania wpłaty w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienie – zamówienie uważa się za anulowane. Sprzedawca wysyła potwierdzenie zamówienia z podaniem wartości zakupu plus koszt wysyłki  cena przeliczna jest na walutę EURO według średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego.) oraz danymi do dokonania wpłaty. Wysyłki zagraniczne realizowane tylko za przedpłatą.

7.6. Ze względu na to, iż dostarczany towar jest towarem delikatnym zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail bok@apteka-leki.pl
 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.) w związku z przepisami kodeksu cywilnego. 

8.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

8.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy reklamacje@apteka-leki.pl lub listownie na adres J. i L. Marcinkowscy Sp. z o.o., ul. Brzezińska 54,95-040 Koluszki. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia – formularz reklamacji w załączeniu. 

8.3.a.. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.4.W przypadku o którym mowa w pkt.8.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

8.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

8.6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

8.7. Nabywca po wpłynięciu reklamacji zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie jej wpłynięcia na podany przez siebie adres e-mail.
 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

9.2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres J. I L. Marcinkowscy Sp. Z o.o. 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 54 lub mailowo na adres e-mail: bok@apteka-leki.pl.W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem może skorzystać z naszego formularza:

formularz odstąpienia od umowy dostępny tu, lub 

formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub 

- w inny wyraźny sposób poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu ze swojego prawa.

10.2.1. Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu informuje Nabywcę o doręczeniu mu informacji o odstąpieniu od

umowy.

10.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

9.3. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu.

9.3.a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9.3.b. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, posiadanie pierwszej z rzeczy; o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy - co niniejszym się czyni; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu.

9.5. Koszt zwrotu produktu ponosi Nabywca- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.

9.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.  

9.7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. 

10.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.

10.3. Apteka pełni dyżur telefoniczny od godziny 8:00 do godziny 18:00 w dni robocze w sobotę pełni dyżur od godziny 9:00 do godziny 14:00 .

10.4. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

10.5. Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie ogólnodostępnej apteki typu A nr FŁ-841/A/2011 wydane w dniu 4 listopada 2011 roku przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – w załączeniu kopia zezwolenia. 

10.6. Nabywca, klient i Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

10.7. Regulamin jest dostępny pod adresem www.apteka-leki.pl/regulamin.php

10.8. Regulamin obowiązujący do dnia 6.02.2015 dostępny tu.

10.9 Regulamin obowiązujący do dnia 17.03.2015r. dostępny tu

10.10 Regulamin obowiązujący do dnia 30.04.2015 dostępny tu.

10.11 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2015


Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 119zł .