Do darmowej dostawy zostało  199,00 zł wybierając formę UPS POLTRAF

Do darmowej dostawy zostało  49,00 zł wybierając formę Kurier DPD

REGULAMIN APTEKI J. I L. MARCINKOWSCY SP. Z O O
funkcjonującą pod domeną http://www.marcinkowscy.com.pl

1.    INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Apteka – internetowa apteka J. i L. Marcinkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 784), Pasaż Ursynowski 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS-u Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000042952, NIP 9512024103, REGON: 017362796, o kapitale zakładowym 3 554500,00 zł.
1.2. Adres do korespondencji – 95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 2
1.3. Kontakt telefoniczny - 46 8741133, Fax/SMS: 46 8741197
1.4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną 
http://www.marcinkowscy.com.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Apteki oraz zasad sprzedaży towarów przez Aptekę . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis marcinkowscy.com.pl.
1.5. Nazwa Serwisu marcinkowscy.com.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
1.6. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonej przez siebie Apteki.
1.7. Apteka prowadzi sprzedaż internetową produktów leczniczych i kosmetyków dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających zezwolenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane produkty są oryginalne, posiadają oryginalne opakowania oraz zwierają ulotkę producenta dotyczącą zakupionego produktu leczniczego.

2.    DEFINICJE

2.1. Sprzedawca/Apteka - J. i L. Marcinkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 784), Pasaż Ursynowski 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS-u Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000042952, NIP 9512024103, REGON: 017362796, o kapitale zakładowym 3 554500,00 zł. Adres do korespondencji – 95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 2, kontakt telefoniczny - 46 8741133, Fax/SMS: 46 8741197
2.2. Serwis marcinkowscy - prowadzona przez Sprzedawcą Apteka internetowa dostępna pod domeną http://www.marcinkowscy.com.pl, w ramach którego prezentowane są produkty lecznicze oraz kosmetyki przeznaczone na sprzedaż.
2.3. Produkt – towar będący przedmiotem sprzedaży.
2.4. Produkt leczniczy -  substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2.5. Sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych — jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, telefonu, telefaksu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
2.6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu marcinkowscy, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.
2.7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.
2.8. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie marcinkowscy informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
2.9. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie marcinkowscy zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.
2.10. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie marcinkowscy na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu marcinkowscy. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
2.11. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Apteki. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie Apteki. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.
2.12.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.
2.13. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w Aptece Produktów w sposób jednorazowy. 
2.14. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie Apteki.
2.15. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: 
http://www.marcinkowscy.com.pl

3.     TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu marcinkowscy obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.
3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów;
3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.
3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu Apteki jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

4.    DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

4.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. 
4.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Apteki.
4.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), ul. Zbożowej 4.
4.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
4.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.
4.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.

5.    WARUNKI SPRZEDAŻY

5.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5.2.  Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie marcinkowscy ma charakter informacyjny i może ulec zmianie. 
5.3. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.
5.4. Po wyborze zaprezentowanego w Serwisie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.
5.5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
5.6. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
5.7. Płatność za zamówiony produkt następuje zawsze wraz z odbiorem zamówienia.
5.8. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
5.9. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w sesji sprzedażowej.
5.11. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
5.12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
5.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.
5.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, niewłaściwą interpretację ulotek informacyjnych dołączonych do produktów jak również za udostępnianie ich osobą trzecim, osobą do tego nieuprawnionym czy niepełnoletnim.
5.17. Produkty na zamówienie – produkty lecznicze, dostępne na receptę mogą zostać zarezerwowane przez Nabywcę na stronie Apteki, Nabywca powinien odebrać lek dostępny na receptę w Aptece:
Pl. Jana Pawła II 2 96-060 Brzeziny ,
ul. Młynarska 1, 95-015 Głowno,
ul. Głowackiego 20, 95-040 Koluszki, 
ul. Brzezińska 54, 95-040 Koluszki,
ul. Polna 13/13A, 97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa,
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa,
ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa, 
ul. Grochowska 18, 04-217 Warszawa.
Produktów leczniczych dostępnych na receptę nie wysyłamy – zawsze musi nastąpić odbiór osobisty.
5.18. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia gdy:
a) Nabywca podał w formularzu zamówienia dane budzące wątpliwość, błędne lub nie kompletne,
b) Braku dostępności produktów niezależnych od Apteki 
c) produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego bądź innego odpowiedzialnego podmiotu - Apteka Informuje Nabywcę o przeszkodzie drogą e-mailową.

6.    PŁATNOŚCI

6.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:
a) przy odbiorze przesyłki,
d)płatności przy odbiorze osobistym z magazynu sklepu –  apteki:
Pl. Jana Pawła II 2 96-060 Brzeziny ,
ul. Młynarska 1, 95-015 Głowno,
ul. Głowackiego 20, 95-040 Koluszki, 
ul. Brzezińska 54, 95-040 Koluszki,
ul. Polna 13/13A, 97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa,
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa,
ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa, 
ul. Grochowska 18, 04-217 Warszawa
6.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.
6.2.1. Koszt przesyłki krajowej:
a) przesyłka Poczta Polska (za pobraniem): 19,00 PLN brutto, 
b) odbiór osobisty z magazynu sklepu – gratis.
6.3. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Nabywca.

7.     DOSTAWA TOWARÓW

7.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych.
7.2. Czas rezerwacji zamówienia w przypadku Produktów na zamówienie wynosi do 3 dni od dnia zawarcia umowy – istnieje możliwość dłuższej rezerwacji, jak również w przypadku pytań związanych rezerwacją leku prosimy o kontakt telefoniczny 46 8741133.
7.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.
7.4. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.
7.5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.6. Ze względu na to, iż dostarczany towar jest towarem delikatnym zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail kontakt@marcinkowscy.com.pl 

8.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.).
8.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
8.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy kontakt@marcinkowscy.com.pl lub listownie na adres  J. i L. Marcinkowscy Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia – formularz reklamacji w załączeniu. 
8.4.W przypadku o którym mowa w pkt.8.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
8.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.
8.6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

9.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
9.2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy (wzór odstąpienie od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres J. I L. Marcinkowscy Sp. Z o.o. 95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 2 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@marcinkowscy.com.pl.
9.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu kosz przesyłki ponosi Apteka. 
9.4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w terminie 10 dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.  Nasza Apteka wydłuża ten termin do 14 dni.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. 
10.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.
10.3. Apteka pełni dyżur telefoniczny od godziny 8:00 do godziny 18:00 w dni robocze w sobotę pełni dyżur od godziny 8:00 do godziny 16:00 .
10.4. Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie ogólnodostępnej apteki typu A  nr FŁ-VII-8240-86/A/2001 wydane w dniu 31 października 2001 przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – w załączeniu kopia zezwolenia. 
10.5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.marcinkowscy.com.pl/regulamin.php
10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2014 r.


Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 49zł .